SolidWorks Sustainability

sustainfirstlook_imgVe stále větší míře roste poptávka po výrobcích, které mají minimální dopad na životní prostředí. Zodpovědnost a chování společností má na dnešním trhu klíčový význam.

SolidWorks obsahuje integrovaný nástroj pro ekologické navrhování, který vychází z osvědčených vědeckých poznatků LCA (Life cycle assessment). Výpočty jsou založeny na fázích životního cyklu výrobku a poskytnuté informace umožní provést rozhodnutí před započetím výroby. Pomocí SolidWorks Sustainability se v navrhování ekologických výrobků můžete výrazně odlišit od konkurence.

SustainabilityXpress

Nástroj SustainabilityXpress umožňuje minimalizovat dopad návrhu jednotlivých dílů na životní prostředí. SustainabilityXpress vychází z databází životních cyklů GaBi společnosti PE International a je bezplatnou součástí každé instalace SolidWorks. S jeho pomocí můžete provést výpočet, který zahrnuje volbu materiálu, získávání surovin, způsob a místo výroby, dopravu, použití i likvidaci výrobku. Jakmile zvažujete například alternativní materiály, výsledky jsou v reálném čase zobrazeny pomocí indikátoru dopadu na životní prostředí.

Získané údaje se automaticky ukládají do souboru analyzovaného modelu a jedním klepnutím z nich můžete vytvořit zprávu, která obsahuje několik alternativ návrhu a jejich srovnání, informace o dopadu na životní prostředí a samozřejmě kontaktní údaje i logo společnosti.

Nástroj SustainabilityXpress je součástí každé licence SolidWorks Standard.

Indikátory dopadu výrobku na životní prostředí

sustainbilitEmise uhlíku

Uhlíková stopa návrhu je složena z několika plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování. Při výrobě, dodávce nebo recyklaci výrobku se uvolňuje například kysličník uhličitý, kysličník uhelnatý, metan atd.

Spotřebovaná energie

Spotřebovaná energie zahrnuje veškerou energii, kterou výrobek spotřebuje a uvolní během svého životního cyklu. Počínaje fosilními palivy, která se používají při získávání materiálu, až po elektřinu spotřebovanou zákazníky.

Znečištění ovzduší

Dopady na ovzduší se měří s použitím jevu zvaného znečištění (okyselení) vzduchu, který se vztahuje ke kyselému dešti, způsobenému uvolněním určitých znečišťujících plynů.

Znečištění vody

Dopady na znečištění vody se měří pomocí vodní eutrofizace, ke které dochází tehdy, když se dusičnany a fosfáty dostanou do sladké nebo mořské vody. Eutrofizace způsobuje růst řas a tím se ve vodním ekosystému snižuje obsah kyslíku.

SolidWorks Sustainability

SolidWorks Sustainability doplňuje bezplatnou verzi Xpress o rozšířené nástroje pro ekologické navrhování celých sestav. Hlavním přínosem je možnost práce se sestavami, podpora konfigurací sestav a dílů, vizualizace sestav a volba způsobu dopravy.

SolidWorks Sustainability je k dispozici s licencí SolidWorks Premium, nebo jako samostatný doplňkový modul.


";