SolidWorks PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional je plnohodnotný systém pro komplexní správu elektronických dokumentů ve velkých i malých organizacích.

Datové úložiště SOLIDWORKS PDM Professional, které pracuje nad databází Microsoft SQL Server, garantuje, že všechny informace jsou bezpečně uloženy a indexovány pro rychlé načítání autorizovanými uživateli ve firmě. SOLIDWORKS PDM Professional je snadno implementovatelný, plně konfigurovatelný a díky API rozšiřitelný. Po implementaci pomáhá produktovým týmům bezpečně zvládnout úskalí vývojového procesu a zajišťuje, že členové týmu mají vždy ve správný čas přístup ke správným souborům. Replikace úložišť mezi pobočkami a podpora řady CAD systémů zajišťují vysokou produktivitu uživatelů bez ohledu na velikost, lokality (geografickou působnost) a různorodost aktivit společnosti.

Práce s daty spravovanými pomocí SOLIDWORKS PDM Professional je plně integrována do prostředí MS Windows, což umožňuje uživatelům plně využívat výhody systému ihned po krátkém zaškolení. K datům v SOLIDWORKS PDM Professional je možno přistupovat i prostřednictvím mobilních zařízení.

Funkce a nástroje SOLIDWORKS PDM Professional

Správa souborů

Systém umožňuje spravovat všechny typy souborů. Při nasazení SOLIDWORKS PDM vznikne jednotné úložiště, ke kterému přistupují uživatelé pro získávání a zapisování svých souborů. To umožní bezpečné zálohování výrobkových dat, protože se omezí existence dalších úložišť, duplikování souborů a výskyt neřízených revizí. Řešení SOLIDWORKS PDM optimalizuje provoz na podnikové síti – při soustavné práci na datech jsou tato lokálně na pracovní stanici a síť je využívána pouze pro jejich rezervování a uvolňování (check-in a check-out) a nezbytnou synchronizaci změněných dat.

SOLIDWORKS PDM výrazně napomáhá integritě vazeb mezi soubory – díly, výkresy, sestavami a i jinými typy souborů, a to tím, že vazby automaticky aktualizuje, kdykoliv soubor přesunete do jiné složky, nebo jej přejmenujete. Eliminuje se tak rozpad vazeb a čas potřebný na ruční vyhledávání a obnovu referencí.

Řízení revizí

pdm-professional-1SOLIDWORKS PDM zajistí sledování změn, udržuje kompletní historii revizí během vývoje výrobku a předchází chybám pramenícím z ručních zásahů.
Dodržování předepsaných revizních postupů je se SOLIDWORKS PDM zajištěno pomocí konfigurovatelných procesů. Přístup k souborům může být řízen s využitím revizí tak, aby uživatelé neměli přístup k zastaralým souborům, a aby takovéto dokumenty nemohly být uvolněny do výroby.

Spolupráce vzdálených pracovišť

SOLIDWORKS PDM Professional poskytuje nástroje, které podpoří komunikaci, informovanost a práci nad společnými daty bez ohledu na umístění pracoviště uživatelů. Nástroji pro dosažení tohoto cíle jsou centrální databáze a replikovaná souborová úložiště, automatické zprávy o událostech (jako schválení či nedodržení termínu) či automatické převody dat CAD SOLIDWORKS do neutrálních formátů.

Dodržování standardů

 pdm_profesional-standard SOLIDWORKS PDM Professional pomáhá firmám důsledně dodržovat předepsané standardy, což je významné především v odvětvích s řadou legislativních omezení a předpisů, jako jsou například letecký průmysl, výroba železničních vozidel, manipulační technika, ale i pro zajištění souladu s nastavenými standardy managementu jakosti, které má dnes implementovány většina firem.

Opakované použití návrhů

Díky pokročilému vyhledávání dostupnému přímo z Průzkumníka Windows a všech dialogů pro otevření souborů uživatel může rychle vyhledat starší návrhy, a tyto buď přímo opakovaně použít, nebo pomocí pokročilých nástrojů pro kopírování a přejmenování využít pro odvození nových podobných dílů a skupin.

SOLIDWORKS PDM Professional nabízí možnost jednotlivé vyhledávací dotazy ukládat, editovat a sdílet mezi uživateli. Integrovaný prohlížeč zpřístupňuje uživatelům obsah stovek datových formátů, aniž by potřebovali jejich nativní aplikace a do systému mohou být zaintegrovány i nástroje třetích stran pro zobrazování dalších formátů.

Změnové řízení

pdm-professional-workflow Změnové řízení je obvykle administrativně náročná činnost na plný úvazek, založená na papírových formulářích.Nasazení SOLIDWORKS PDM Professional umožňuje urychlit tok informací pomocí workflow, které automatizuje pohyb schvalovaných dokumentů mezi účastníky změnového řízení, posílá automaticky zprávy o probíhajících změnách a umožňuje automaticky spouštět procesy, jako je tvorba neutrálních dat, přenos položek a kusovníků do dalších podnikových IS, či třeba tisk.

Bezpečnost dat

Bezpečný a řízený přístup k citlivým nebo specifickým informacím o výrobcích je základní, snadno implementovatelnou vlastností systému SOLIDWORKS PDM. Díky zabezpečenému souborovému úložišti a striktně řízenému uživatelskému přístupu jsou (i v rámci distribuovaného výpočetního prostředí) eliminována bezpečnostní rizika, která vyplývají z používání sdílených síťových disků.

Rozšiřitelnost/škálovatelnost

pdm-professional-4 SOLIDWORKS PDM Professional může využít malá konstrukční kancelář, stejně jako rozsáhlá organizace s řadou poboček a odloučených pracovišť. S narůstajícími potřebami organizace může SOLIDWORKS PDM Professional růst jak výkonnostně, tak i funkčně. Díky technologii automatické replikace souborových úložišť je možná efektivní spolupráce mezi vzdálenými pracovišti v prostředí sítí WAN, pružné licencování pak umožňuje platit právě takový počet a druh přístupů k sytému PDM, jaký je potřeba pro tu kterou organizaci.

A pokud je zákazník aktivní skutečně celosvětově, ocení i to, že systém podporuje 13 jazyků, takže různí uživatelé mohou přistupovat do jediného sytému každý ve svém jazyce.

pdm-professional-5 Integrace s TPV/ERP/MRP systémy

SOLIDWORKS PDM Professional obsahuje nástroje, které umožňují nakonfigurovat a upravit řadu vlastností PDM systému. Díky těmto nástrojům je možné zajistit i integraci s dalšími podnikovými informačními systémy, ať už jde o software pro technologickou přípravu výroby nebo komplexní podnikový ERP systém.

Typy licencí SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor

Jedná se o licenci a Windows klienta, který je určený pro uživatele pracující s CAD SOLIDWORKS a dalšími rozšířenými systémy pro navrhování (Inventor, AutoCAD, Solid Edge, Pro/ENGINEER; CAM aplikace SolidCAM, Inventor CAM). Zajišťuje správu komplexních vazeb mezi soubory a vlastností charakteristických pro jednotlivé CAx systémy. Samozřejmě podporuje také správu libovolných jiných souborů – včetně sady Microsoft Office, pro kterou disponuje i integrací.

SOLIDWORKS PDM Professional Contributor

Jedná se o licenci a Windows klienta, který je určený především pro non-CAD uživatele, kteří vytvářejí a zpracovávají další dokumenty, vztahující se k výrobkům, například v aplikacích Microsoft Word and Excel.

SOLIDWORKS PDM Professional Viewer

Jedná se o licenci a Windows klienta, který je určený pro uživatele, kteří potřebují vyhledávat, prohlížet a tisknout dokumenty. Uživatelé s touto licencí se mohou také podílet na schvalovacích procesech (wokflow), takže tato licence je vhodná pro vedoucí projektů a pracovníky výroby, kteří nepotřebují vkládat a editovat data.

SOLIDWORKS PDM Professional Web Client 

Uživatelům licencí SOLIDWORKS PDM Professional je k dispozici SOLIDWORKS PDM Professional Web Client založený na přístupu přes internetový prohlížeč na web server PDM systému, který podporuje řadu z funkcí klientů Contributor a Viewer.


";