SolidWorks Flow Simulation

Pro komplexní simulace dynamiky tekutin a sdílení tepla (CFD – computational fluid dynamics) je určen integrovaný nástroj SolidWorks Flow Simulation. Jeho praktické nasazení se týká nejrůznějších oblastí, jako je například proudění plynů ve vzduchotechnice, kapalin v potrubí, analýza chlazení uzavřených prostorů či exponovaných součástí nebo externí aerodynamika. 

flow simulation turbo2Základní verze může být navíc rozšířena o modul HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning) pro obor vzduchotechniky a klimatizace a modul Electronics Cooling určený zejména pro tepelné analýzy elektronických zařízení.

Hlavní funkce Flow Simulation

 • Analýza sdílení tepla - vedením, prouděním a zářením
 • Analýza vnitřního a vnějšího proudění
 • Analýza rotačních oblastí (ventilátory, čerpadla,...)
 • Analýza přechodových dějů, tj. časově proměnné děje

Další funkce Flow Simulation

 • Analýza vnějšího proudění kapalin a plynů kolem objemových těles (například obtékání vzduchu nad křídlem letadla nebo proudění vody kolem ponorky).
 • Analýza turbulentního proudění pomocí modelů K-epsilon pro výpočet turbulentního proudění (například proudění plynů z motorové trysky letadla).
 • Simulace skutečného plynu pro přesné řešení aplikací plynu o vysokém tlaku nebo nízké teplotě.
 • Analýza stlačitelného proudění plynu v podzvukových, transsonických a nadzvukových rychlostech.
 • Výpočet poklesu tlaku v trubkách se započtením vlivu nerovnosti povrchu.
 • Optimalizace návrhu pomocí proudění na základě parametrů simulace proudění a rozměrových parametrů.
 • Analýza proudění nenewtonovských kapalin (krev, zubní pasta a roztavený plast).  
 • Analýza vlhkosti pro výpočet relativní vlhkosti uvnitř uzavřených prostor pro aplikace kontroly klimatu.
 • Analýza kavitace a identifikaci oblastí, kde k ní dochází. 

Možnosti rozšíření Electronics Cooling flow simulation hvac

 • Průchod proudu materiálem - Joulovo teplo
 • Použití tepelných trubic
 • Výpočet tepelných parametrů tištěných spojů

Možnosti rozšíření HVAC

 • Výpočet parametrů tepelné pohody v prostředí
 • Absorbce záření v propustných materiálech
 • Rozsáhlá databáze materiálů pro oblast stabevnictví

";