SolidWorks Simulation Premium

Balíček SolidWorks Simulation Premium nabízí vše co předchozí balíčky a navíc je rozšiřuje o následující úlohy:

Popis úloh a simulací

Nelineární materiály a velké deformace

nelinearitaVe většině simulací si konstruktér vystačí s lineární analýzou. Ta předpokládá lineární vztah mezi zatížením a napětím, malé deformace a neměnné okrajové podmínky během zatěžování. Ve skutečnosti se však všechny reálné struktury chovají nelineárně alespoň v jednom směru nebo při určité úrovni zatížení. Navzdory tomu je případ lineární analýza zcela postatečující. V mnoha jiných případech je ale chováním materiálu, velkými posuny či podmínkami kontaktu způsobena nelinearita, a je proto nezbytné použít nelineární analýzu, aby bylo možné získat správné výsledky.

Někdy však nastanou případy, kdy je potřeba analyzovat i nelieární chování, například chování za mezí kluzu materiálu, velké deformace, změny v okrajových podmínkách atd. SolidWorks Simulation nelineární analýza znamená přelom v řešení nelineárních problémů - nabízí velice snadný a intuitivní přístup a díky jednomu z nejrychlejších řešičů i okamžité výsledky. Nelineární analýza zajistí:

  • Hyperelasticitu, plasticitu, viskoelasticitu, elastické a teplotně závislé vlastnosti materiálu
  • Velká posunutí, průhyby, deformace, přetvoření
  • Komplexní kontaktní podmínky
  • Statické i dymanické nelineární úlohy
  • Snadný přechod od lineární k nelineární analýze
  • Rozsáhlou databázi materiálů

Vibrace a dynamická odezva

simulace pruzeniStatické simulace předpokládají konstantní zatížení nebo jejich jen velmi pomalé zvyšování na plné hodnoty. Kvůli tomuto předpokladu se rychlost i zrychlení každé částice modelu považují za nulové. Výsledkem je, že statické studie zanedbávají síly setrvačnosti a tlumení. V celé řadě praktických případů je však zatížení rychlé či skokové nebo se mění v závislosti na čase. A právě pro tyto případy jsou určeny lineární dynamické analýzy. S jejich pomocí je možné snadno a rychle řešit takové komplexní úlohy jako je třeba namáhání způsobené zemětřesením, dynamická odezva struktury na buzení, nucené vibrace či zmenšení účinků vibrací úpravou vlastností systému.

V lineární dynamické analýze jsou použita zatížení závislá na čase. Zatížení mohou být deterministická (harmonická, neperiodická) nebo nedeterministická (nahodilá - nelze je přesně odhadnout, ale je možné je statisticky popsat). Lineární dynamické analýzy jsou založeny na frekvenčních analýzách.

Kompozity

kompozity2Kompozity jsou kombinace dvou nebo více materiálů, které mají různé fyzikální vlastnosti. Složky materiálu jsou většinou dvě, přičemž nejsou navzájem rozpustné. Jedna složka je výztuž (například uhlíková nebo skleněná vlákna) a druhá je matrice (například epoxid, vinyl ester), ve které je výztuž rozptýlena. Kompozity se dělí na kompozity se spojitými vlákny, kompozity s krátkými vlákny a kompozity s částicemi. Podle uspořádání vrstev, tloušťky, vlastností materiálu a orientace se kompozity dělí na nesouměrné, souměrné a vrstvené.

SolidWorks Simulation Premium nabízí vytváření i použití kompozitních skořepin v simulacích, ve kterých je k dispozici dynamická kontrola a zobrazení orientace vrstvy přímo na modelu.


";