Prevence pirátství

Software je výsledkem kreativního procesu a stejně jako knihy, filmy nebo hudba podléhá ochraně autorských práv. Softwarová licence neznamená koupi těchto autorských práv, ale pouze souhlas výrobce softwaru k jeho instalaci a užívání v souladu s licenčními podmínkami. Při nákupu software tedy nekupujete vlastní program, ale jen licenci k jeho užívání. Tato licence zároveň určuje jak s danou aplikací nakládat. Ruku v ruce s nesprávným pochopením definice autorských práv a s tím spojeným licencováním vzniká problém tzv. softwarového pirátství.

Softwarové pirátství je definováno jako neoprávněné užívání softwaru, které je chráněno autorskými právy. K pirátství může dojít při nesprávném kopírování softwaru, prodeji nebo jiné nevhodné manipulaci se softwarem, který jste si řádně zakoupili. Nejčastější příčinou pirátství uvnitř firem je instalace vyššího počtu kopií softwaru, než dovoluje licence, dále kopírování dané aplikace na soukromé počítače, nemluvě o úplném obejití licenční smlouvy a instalace nelegálního software. Tyto nelegální postupy každoročně způsobují miliardové škody. Z nedávno provedeného výzkumu vyplývá, že jen v roce 2009 přesáhla celková hodnota softwarových krádeží 50 miliard dolarů.

Softwarové pirátství je nelegální a může založit trestněprávní odpovědnost podle právních předpisů České republiky či jiných právních předpisů, kterými je Česká republika vázána (mezinárodní smlouvy, právo Evropských společenství), případně založit jiný právně odpovědnostní vztah. Šíření a používání nelegálního software je porušením příslušných ustanovení následujících právních předpisů: zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Naplněním skutkové podstaty trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi může být pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu až 8 let, nebo k peněžitému trestu nebo k propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Tím nemusí být dotčena odpovědnost soukromoprávní za škodu a ušlý zisk či odpovědnost veřejnoprávní vůči správci daně.

Vývoj v oblasti software v pozitivním smyslu výrazně ovlivňuje řadu stránek našeho života. Používáním kvalitního licencovaného software pomáháte tisícům vývojářům pokračovat v tvorbě nových technologií, které ve svém důsledku zvyšují efektivitu práce lidí po celém světě. Pravidelná inventarizace veškerého software zaručuje stoprocentní důvěryhodnost a legálnost instalovaných aplikací. Chraňte duševní vlastnictví výrobců softwaru spolu s námi, jedině tak můžeme i v dalších letech v oblasti softwarových technologií očekávat pokrok.


";